POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja Potovalne agencije Mareani d.o.o

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Mareani, potovalna agencija, d.o.o. (v nadaljevanju Mareani) oziroma v njenem imenu pooblaščena agencija, in potnik, ki se prijavlja za določeno potovanje. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje preko interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.mareani.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni,  oziroma jih lahko na svojo željo dobi tudi pisno pri potovalnem agentu v poslovalnici. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo potovanja.

Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic ter prodajo aranžmajev v organizaciji drugih ponudnikov turističnih aranžmajev, kjer nastopa Mareani kot posrednik in potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. Ti splošni pogoji tudi ne veljajo za pogoje zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (če je vključeno v ceno potovanja), kjer Mareani ravno tako nastopa le kot posrednik in veljajo splošni pogoji zavarovalnice.

II. PRIJAVA IN POGODBA        

Za potovanje v organizaciji agencije Mareani se potnik lahko prijavi v potovalni agenciji Mareani ali kateri drugi pooblaščeni agenciji. Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno ali ustno prijavi na ustrezno potovanje. Ob prijavi potnik prejme dokument pooblaščene agencije (račun in/ali pogodbo o potovanju), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem potovanju in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnega koli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa. S plačilom se šteje, da je pogodba sklenjena.

Potnik je dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter izvršiti plačilo v skladu z določbami iz IV. točke teh splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg plačane akontacije računa šteje tudi vsaka prijava ali naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo ali delno plačilo cene potovanja ali drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo.

Zgoraj navedeni pogoji ne veljajo za potovanja, ki jih organizira Mareani za t.i. zaključene skupine oziroma po naročilu (individualne ponudbe). V tem primeru velja program potovanja kot ponudba, na osnovi ponudbe pa se potnik pisno prijavi na ustrezno potovanje z izpolnitvijo prijavnice, ki je posebej izdelana na osnovi pogojev iz programa, oziroma s kakršno koli drugo pisno potrditvijo. Z izpolnitvijo prijavnice oziroma predložitvijo osebnih podatkov potnikov se šteje, da je pogodba sklenjena in je potnik ob morebitni odpovedi potovanja dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka splošnih pogojev).

Potovalna agencija Mareani je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu potovanja, in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Mareani ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma lahko ne bi izpolnjeval tekom potovanja.

III. PRIJAVNINA IN VARŠČINA

Potovalna agencija Mareani za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 EUR na rezervacijo. V primeru bolj zapletenih ponudb po želji za individualna potovanja Mareani lahko zaračuna potniku 25 EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe. V primeru, da potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

IV. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri Mareani osebno ali z nalogom pri posredniku plačilnega prometa. V kolikor je plačilni nalog pri posredniku oddan izven delovnega časa, se priporoča, da potnik pošlje kopijo vplačila Mareani. Potnik ob prijavi plača račun v celoti ali pa delno akontacijo, ki je odvisna od tipa potovalnega storitve. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na pogodbi ali računu drugače določeno. Pravočasno plačilo prvega obroka pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved rezervacije in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz IX. točke teh splošnih pogojev.

Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu, Mareani pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

Potovalna agencija Mareani lahko v programu določi, da potnik plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (“obvezno doplačilo na kraju samem”). V tem primeru Mareani ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

Kadar za potnika potovanje rezervira pooblaščena potovalna agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno potovalno agencijo.

V. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceni so vštete storitve, navedene v programu potovanja. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.

Mareani si pridržuje pravico do spremembe cene po sklenitvi pogodbe v primeru spremembe cen prevoznih storitev, zaradi spremembe cene goriva ali drugih virov, ravni davkov ali pristojbin za potovalne storitve vključene v pogodbi, ki jih naložijo tretje osebe, ki niso neposredno vključene v izvedbo paketnega potovanja, vključno s turističnimi taksami, pristajalnimi pristojbinami ali pristojbinami za vkrcanje in izkrcanje v pristanišči in na letališčih oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana cena potovanja. Soglasje potnika za zvišanje cene aranžmaja do 8% ni potrebno, v kolikor pa je podražitev večja, ima potnik pravico odstopiti od pogodbe, ne da bi mu bilo treba plačati škodo. V tem primeru ima potnik pravico do povračila vplačanega zneska, vendar brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

V kolikor med sklenitvijo pogodbe in začetkom paketnega potovanja pride do znižanja prej navedenih stroškov, ima potnik pravico do znižanja cene. V tem primeru si lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel.

V primeru spremembe cene, Mareani najkasneje 20 dni pred odhodom pisno obvesti potnika oziroma pooblaščeno potovalno agencijo, ki je naredila rezervacijo, z vključeno obrazložitvijo in izračunom tega povišanja ali znižanja, ter izda dodatni dokument (račun/dobropis).

Ravno tako agencija Mareani v programu potovanja določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, katera se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. Mareani lahko v programu navede to dodatno ceno (v obliki “obveznega doplačila v primeru velikosti skupine od/do oseb”). Ob prijavi Mareani oziroma pooblaščena agencija potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz naslova “manjše skupine”, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

VI. ARANŽMAJI, KJER MAREANI NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primeru, da Mareani ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja potovanja. Šteje se, da Mareani prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

VII. POSEBNE STORITVE IN DOPLAČILA PO ŽELJI

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni potovanja (enoposteljna soba, posebna prehrana, letalska karta, druga doplačila po želji, …) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, druga doplačila ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu potovanju razpisane posebne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni potovanja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob prijavi na potovanje. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku agencije Mareani v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V primeru posamezne prijave za potovanja lahko potnik prepusti agenciji Mareani, da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi doplačati za enoposteljno sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se potniku po potovanju vrne doplačilo za enoposteljno sobo. V primeru, da se na potovanje prijavita dva, ki sta skupaj v sobi, pred potovanjem pa eden od njiju potovanje odpove, mora drugi doplačati za enoposteljno sobo, če mu ni možno najti drugega sopotnika.

VIII. ODSTOPNINA

Potnik se ob prijavi lahko odloči za vplačilo odstopnine t.i. zavarovanje za primer odpovedi potovanja. Odstopnina znaša 5% za osnovno kritje oz. 7% za razširjeno kritje cene potovanja in se obračuna za vsakega potnika na rezervaciji. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma da odstopnina ni mogoča. Pogoji za uveljavljanje odstopnine so odvisni od Zavarovalnice pri kateri je sklenjena pogodba. Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Potnik je na osnovi potrdil upravičen do vrnitve vplačanega zneska potovanja (brez odstopnine). Ne glede na plačano odstopnino ima Mareani v primeru tovrstne potnikove odpovedi potovanja pravico tudi do povrnitve administrativnih stroškov. Prav tako potnik nima pravice do vračila stroškov za pridobitev vize. Za sklenitev zavarovanja za primer odpovedi potovanja veljajo posebni pogoji Zavarovalnice, kjer je potovanje zavarovano.

V primeru, da je potnik vplačal odstopnino, vendar odpove potovanje iz drugih razlogov, se višina povračila stroškov odpovedi obračuna v skladu s IX. točko splošnih pogojev, potnik pa tudi nima pravice do vračila administrativnih stroškov, stroškov za pridobitev vize ter odstopnine.

Če potnik potovanja ne odpove pred odhodom, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali pred pričetkom potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima Mareani pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko Mareani vrne potniku. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

IX. SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED POTOVANJA S STRANI POTNIKA

Potnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, sprememba namestitve ipd.) po njeni sklenitvi, agencija Mareani pa je dolžna preveriti v kolikor je to sploh mogoče. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba letalske vozovnice), pa Mareani zaračuna tudi povrnitev le-teh.

Če želi potnik odstopiti od pogodbe o paketnem potovanju, mora to storiti pisno. Osnovo za obračun stroškov predstavlja trenutek organizatorjevega prejema potnikovega odstopa od pogodbe. Če v splošnih pogojih organizatorja potovanja ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

  •  odpoved od 60 do 45 dni pred odhodom, 15% celotne vrednosti aranžmaja kot je določeno v pogodbi/prijavnici,
    •  odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 30% celotne vrednosti aranžmaja kot je določeno v pogodbi/prijavnici,
    •  odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, 50% celotne vrednosti aranžmaja kot je določeno v pogodbi/prijavnici,
    •  odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 80% celotne vrednosti aranžmaja kot je določeno v pogodbi/prijavnici,
    •  odpoved 14 ali manj dni pred odhodom, 100% celotne vrednosti aranžmaja kot je določeno v pogodbi/prijavnici.

Stroški odpovedi v višini 100 % vrednosti aranžmaja se obračunajo tudi v primeru, če se potnik ne pojavi pravočasno na mestu odhoda ali v nastanitvenem objektu (no show), ali odpove aranžma oz. prekine potovanje že po njegovem začetku, končno pa tudi v primerih, ko ponudnik izbrane storitve (prevoza, nastanitve, njem avtomobila, vstopnic….) zanjo obračunava 100 % stroške odpovedi ne glede na datum odpovedi. Višina stroškov odpovedi potovanja v primeru, da Mareani ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. V primeru odpovedi se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja za primer odpovedi potovanja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, torej ki jih Mareani narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.  Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če tako piše v programu potovanja ali pogodbi.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Mareani, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Mareani zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik se lahko izogne stroškom odpovedi zaradi posebej utemeljenih razlogov, ki so nastali po sklenitvi pogodbe o potovanju in pred njegovim pričetkom, in ki bi ga odvrnili od sklenitve, ko bi obstajali že tedaj, z vplačilom Zavarovanja za primer odpovedi potovanja, ki ga sklene sočasno z rezervacijo. Potnik naj pri tem upošteva, da so zavarovalni primeri iz tega naslova zelo omejeni in natančno določeni v splošnih pogojih Zavarovalnice, s katerimi se mora seznaniti pred sklenitvijo tega zavarovanja, ki ga zanj opravi agencija. Pogoji za zavarovanje so potniku na razpolago ob sklenitvi pogodbe v pisni in v elektronski obliki. Dejstvo potrebne seznanjenosti s temi pogoji potnik potrdi z naročilom agenciji sklenitve tega zavarovanja zanj. Potnik v zavarovalnem primeru uveljavlja plačilo zavarovalnine z obrazcem zavarovalnice, ki mora biti z njegove strani in s strani njegovega zdravnika pravilno in popolno izpolnjen, pri čemer od agencije nima pravice zahtevati, da naj ta obrazec v njegovem imenu posreduje zavarovalnici. V kolikor agencija ugodi njegovi prošnji se šteje, da je potnik pristal na seznanitev agencije s konkretnimi razlogi njegove odpovedi potovanja.

Potnik ima samo v primeru paketnega potovanja pravico zahtevati prenos na drugega, pri čemer mora poskrbeti, da organizatorja  obvesti o svoji zahtevi najkasneje 7 dni pred dnem začetka potovanja.

Potnik je upravičen od organizatorja potovanja zahtevati ustrezno pomoč pri svojih težavah med potovanjem, ki mu jo je ta dolžan nuditi brez nepotrebnega odlašanja z zagotavljanjem ustreznih informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih oblasti in o konzularni pomoči, s pomočjo pri zagotavljanju sredstev za komuniciranje na daljavo in pri iskanju nadomestnih potovalnih aranžmajev.

Če organizator potovanja neskladnosti, ki znatno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, lahko potnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, o tem je dolžan organizatorja potovanja obvestiti nemudoma. Potnik lahko nadomestne potovalne storitve, ki mu jih ponudi organizator potovanja, ko po njegovem začetku ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, zavrne le, če niso primerljive z navedenimi v pogodbi o paketnem potovanju ali če je organizatorjeva ponudba znižanja cene neustrezna, soglasja o primernosti tega znižanja pa ni mogoče doseči.

X. SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA   

Mareani odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje. Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo o paketnem potovanju, Mareani odpravi neskladnosti, razen če to ni mogoče ali če bi to povzročilo nesorazmerne stroške, pri čemer se upošteva obseg neskladnosti in vrednost potovalnih storitev, pri katerih so se pojavile neskladnosti s pogodbo.

Če Mareani v razumnem roku, ki ga določi potnik, ne odpravi neskladnosti, lahko potnik, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, sam odpravi neskladnosti in zahteva povračilo nastalih stroškov. Potniku ni treba določiti razumnega roka za odpravo neskladnosti, če je neskladnost takšne narave, da jo je treba odpraviti takoj, ali če Mareani potovanja neskladnosti noče odpraviti.

Kadar Mareani po začetku turističnega paketa ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, vključno s povratkom, potniku brez plačila dodatnih stroškov za nadaljnjo izvedbo turističnega paketa ponudi ustrezne nadomestne potovalne storitve, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih. Kadar je posledica predlaganih nadomestnih potovalnih storitev turistični paket nižje kakovosti, kot je naveden v pogodbi o paketnem potovanju, organizator potovanja ustrezno zniža ceno turističnega paketa.

Če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potnika, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, stroške potrebne nastanitve, ki je po možnosti enakovredne kategorije, kot je dogovorjena v pogodbi o paketnem potovanju, krije Mareani število nočitev, kot jih določajo zakon oz. posebni predpisi Evropske unije.

Mareani lahko delno ali popolnoma odpove paketno potovanje, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ne bi bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi oz. zanj sprejema rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.

Mareani lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije. Morebitna višja cena nastanitve ne bremeni potnika. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko organizator spremeni program tako, da ga v skladu z realnimi možnostmi opravi v drugačnem vrstnem redu.

Mareani lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmaja, ali ko se v primeru odpovedi potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov spusti pod minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmaja. V kolikor v programu ni posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja, veljajo naslednja merila:

– za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80 % zasedenosti letala;
– za avtobusne aranžmaje 45 potnikov;
– za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 25 potnikov;
– za potovanja na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v skupini.

Če organizator potovanja ugotovi, da je pred začetkom turističnega paketa prisiljen bistveno spremeniti katero od glavnih značilnosti potovalnih storitev iz 1. točke prvega odstavka 57.b člena zakona, da ne more zagotoviti posebnih zahtev potrošnika v skladu s 1. točko četrtega odstavka 57.č člena zakona, ali v skladu s tretjim odstavkom 57.d člena zakona predlaga povišanje cene za več kot osem odstotkov, lahko potnik v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe. Če potnik v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, lahko sprejme nadomestni turistični paket, ki je po možnosti enakovredne ali višje kakovosti, če ga organizator potovanja ponuja. Če potnik v skladu z drugim odstavkom tega člena odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in ne sprejme nadomestnega turističnega paketa, mu organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne vsa plačila. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe enajstega in dvanajstega odstavka 57.e člena in b57.f člena zakona.

Organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja na jasen, razumljiv in viden način na trajnem nosilcu podatkov obvesti potrošnika o: predlaganih spremembah iz drugega odstavka tega člena in, kadar je ustrezno, o njihovem vplivu na ceno turističnega paketa; razumnem roku, v katerem lahko potrošnik obvesti organizatorja potovanja o odločitvi na podlagi drugega odstavka tega člena, in o posledicah, če na predlagano spremembo ne odgovori v tem roku; in ponujenem nadomestnem turističnem paketu in njegovi ceni, kadar je to primerno.

Če potnik v zgornjih primerih privoli v predlagano spremembo ali sprejme nadomestni turistični paket, je upravičen do ustreznega znižanja cene, če je posledica sprememb slabša kakovost ali nižji stroški turističnega paketa.

Mareani odškodninsko ne odgovarja za prevoznikove zamude, kakor tudi ne za spremembe programa, do katerih bi prišlo zaradi njih.

V primeru odpovedi potovanja s strani Mareani, v skladu s temi pogoji potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

XI. POTOVALNI DOKUMENTI 

Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na zadnji dan potovanja. Mareani za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Mareani  po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Agencija Mareani ni dolžna informirati potnikov o morebitnih vizumih za države kamor potujejo ali so tam v tranzitu. V primeru, da potniku ureja vizum Mareani, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Mareani potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, če agenciji Mareani ne dostavi vseh potrebnih dokumentov v predpisanem roku, ne glede na to, ali je potnik pri agenciji Mareani že vplačal pridobitev teh dokumentov.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj.

V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XII. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM         

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova ne-prejete pošte agencija Mareani ne bo upoštevala.

XIII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik je dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo potovanja zahtevana. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Mareani ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 XIV. PRTLJAGA 

Mareani ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, glasbeni inštrumenti ipd.) ter domačih živali (pes, mačka, ipd.) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili letalskega prevoznika, v kolikor v programu potovanja ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Mareani ne odgovarja za morebitno potrditev ali zavrnitev dodatne prtljage oziroma domačih živali.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri nizkocenovnem prevozniku je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.

XV. INFORMACIJE       

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo agencije Mareani bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, račun in pogodba o potovanju, pisna informacija ali pisna razlaga.

XVI. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

V kolikor pride do nekvalitetne oz. nepopolne izvedbe pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev, lahko potnik zahteva znižanje cene dogovorjenega paketnega potovanja, če pa mu je zaradi tega nastala tudi škoda, ima tudi pravico do odškodnine.

Potnik ne more uspešno uveljaviti znižanja cene, v kolikor pri predstavniku organizatorja v kraju samem neustreznosti storitve ne reklamira takoj oz. v kolikor pri reševanju zapleta ne ravna v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V kolikor organizatorjev predstavnik nista dosegljiva v razumnem času, je potnik dolžan pomanjkljivosti sporočiti v potovalno agencijo Mareani na dežurno telefonsko številko +386 41 284 173, ki je dosegljiva kadarkoli vse dni v letu.

Za odpravo manjših pomanjkljivosti storitve, ki ne vplivajo na pogodbeno ceno, naj se potnik obrne neposredno na ponudnika storitve (npr. hotelirja, prevoznika), v kolikor pa s tako svojo zahtevo ne bi bil uspešen, naj o tem nemudoma obvesti organizatorjevega predstavnika oziroma Mareani. Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavi z organizatorjevim predstavnikom ter z materialnimi dokazi (fotografije in podobno), do katerih je v času bivanja lahko prišel brez posebnega napora.

Potnik lahko od organizatorja paketnega potovanja zahteva znižanje cene oz. povrnitev škode s pisnim zahtevkom v zakonsko določenem roku. V kolikor potnik tak zahtevek naslovi na agencijo, ga ta, v kolikor ni sama organizirala njegovega potovanja, posreduje organizatorju.

Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo, ki ne sme biti manjša od trikratnika cene pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev zanj; ta omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal organizator. Če mednarodne konvencije, ki zavezujejo državo, v kateri ima sedež organizator potovanja, omejujejo obseg povrnitve škode ali pogoje, pod katerimi ponudnik posameznih potovalnih storitev, ki so del turističnega paketa, odgovarja za povrnitev škode, se je organizator upravičen sklicevati tudi na te omejitve. Mareani ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

XVII. UPORABA PODATKOV

Mareani vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s prijavo na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje oz. pisno izrazi kadar koli kasneje.

XVIII. KONČNA DOLOČILA

Za tolmačenje in vsa pravna vprašanja se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore je izključno pristojno sodišče.

Mareani, potovalna agencija d.o.o.
Ljubljana, oktober 2019